Hotline: 1900 6134 - Email: [email protected]

9 LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Khi doanh nghiệp mới thành lập, kế toán cần thực hiện thủ tục nào?  Đây là vướng mắc mà bất cứ chủ doanh nghiệp tương lai và kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm gặp phải.  Dưới đây là 09 lưu ý quan trọng dành cho kế toán khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp

1. Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số

- Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản ngân hàng (để nộp tiền thuế điện tử) và mua chữ ký số (token), để khai thuế qua mạng.

Sau khi có tài khoản ngân hàng và chữ ký số thì tiến hành các công việc sau:

2. Khai và nộp lệ phí môn bài

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Căn cứ: Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC

 

Trường hợp

Thời hạn khai lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp

- Khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động kinh doanh.

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chậm nhất là 30/1 hàng năm

- Trường hợp doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

 Mức nộp lệ phí môn bài

STT

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài phải nộp

1

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm


- Doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng đầu năm: Nộp lệ phí môn bài cả năm.Lưu ý:

- Doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ 01/7 trở đi): Nộp 50%.

3. Lựa chọn hóa đơn

Theo Quy định của chính phủ (Nghị định 119/2018/NĐ-CP, từ ngày 01/11/2020) sẽ "xoá sổ" hoàn toàn hoá đơn giấy và chuyển sang sử dụng Hoá đơn điện tử. Chính vì vậy, thời điểm này doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải sử dụng Hoá đơn điện tử sử dụng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Đối với tuỳ từng loại hình doanh nghiệp và sản phẩm - dịch vụ mà lựa chọn đúng loại hoá đơn như sau: 
 Hóa đơn GTGT
- Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng hóa đơn GTGT trong các hoạt động:
+ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
+ Hoạt động vận tải quốc tế;
+ Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.
 Hóa đơn bán hàng
- Nếu doanh nghiệp khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn bán hàng.

* Lưu ý: Sau khi làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (với hóa đơn GTGT) thì doanh nghiệp phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan Thuế theo định kỳ

4. Báo cáo sử dụng lao động, kê khai BHXH và kinh phí công đoàn

Báo cáo sử dụng lao động
- Doanh nghiệp khai việc sử dụng lao động khi mới thành lập và báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.
- Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương để nộp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Kê khai Bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn
- Khi ký hợp đồng với nhân viên, doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.
- Sau khi làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì liên hệ với Liên đoàn lao động cấp huyện nơi có trụ sở của doanh nghiệp để nộp kinh phí công đoàn.

5.  Khai thuế giá trị gia tăng

Kỳ kê khai thuế GTGT

Căn cứ: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Tờ khai thuế GTGT theo kỳ kê khai quý ứng với tháng doanh nghiệp được thành lập.

Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập vào tháng 8/2019 sẽ nộp tờ khai thuế GTGT từ quý 3/2019.

Phương pháp kê khai thuế GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai theo phương pháp trực tiếp. Muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký.

- Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

- Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Gửi Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT02/GTGT đến Cơ quan Thuế tại kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

6. Kê khai thuế thu nhập cá nhân

- Kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: Theo tháng hoặc theo quý.

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì khai thuế thu nhập cá nhân cũng theo quý.

- Trong quý phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên thì phải khai thuế thu nhập cá nhân.

- Trong quý không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bất kỳ nhân viên nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân.

7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hàng quý, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh: Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

Lưu ý: Hiện nay, không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính.

- Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

8. Lựa chọn chế độ kế toán và phương pháp trích khấu hao TSCĐ

Lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp

Lựa chọn chế độ kế toán có ý nghĩa quan trọng, chế độ kế toán phù hợp thì khi hạch toán bảo đảm sự chính xác. Hiện nay có các chế độ kế toán sau:

- Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Lưu ý: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014 để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

- Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ).

- Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC: Áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Lưu ý: Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp cần xác định quy mô doanh nghiệp mới thành lập để lựa chọn chế độ kế toán cho phù hợp.

 Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ

Căn cứ: Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

- Có 03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (gọi tắt là TSCĐ):

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng.

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

- Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

- Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình.

9. Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

      Hiện nay, trên thị trường có hàng nghìn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số. Tuy nhiên trong đó chỉ có số ít doanh nghiệp được cục thuế thẩm định đáp ứng các điều kiện và phù hợp với những quy định liên quan. Trong đó, được đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ hàng đầu phải kể đến Công ty Cổ phần Thương mại Visnam
Visnam là một trong những công ty tin học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) cho doanh nghiệp, phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả công việc của khách hàng, mang lại giá trị to lớn cho khách hàng. Hiện nay, Visnam đã và đang cung cấp các Phần mềm kê khai BHXH EFY, Chữ ký số EFY, NEW CA Hoá đơn điện tử V-hoadon uy tín.
Với phương châm "Luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm", Visnam CAM KẾT mang lại cho quý khách hàng những SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TỐT NHẤT với GIÁ RẺ NHẤT 

Bất cứ thắc mắc và cần tư vấn về Hoá đơn điện tử vui lòng liên hệ để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ!

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VISNAM

HOTLINE : 1900 6134

FANPAGE: https://www.facebook.com/HoTroKeKhaiDienTuVisnam/

ĐỊA CHỈ: 
- Tại Đà Nẵng: Số 33 Hải Hồ, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu
- Tại Tp.HCM: 11B Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình