Hotline: 1900 6134 - Email: kinhdoanh@visnam.com

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp

CTTĐT - UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn thực hiện về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm cử cán bộ đi đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc, triệt để việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu cấp mới, thay đổi thông tin, thu hồi chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của cơ quan, đơn vị mình gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, cấp phát, thu hồi theo đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành.

Thủ trưởng, cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị mình. Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc, và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xác định việc ứng dụng chữ ký số hướng tới một nền hành chính không giấy tờ phù hợp với định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo hạ tầng hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử của tỉnh trước tháng 9/2019.

Theo dõi, kiểm ra, đôn đốc tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn Báo chí, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.

Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo nguyên tắc văn bản điện tử đã được xác thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, gửi qua mạng và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử có giá trị lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí đủ, kịp thời từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên, chi sự nghiệp công nghệ thông tin để Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về cung cấp, quản lý và duy trì hoạt động của chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương triển khai, thực hiện các giao dịch điện tử theo quy trình nghiệp vụ của đơn vị mình, ưu tiên áp dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào thực hiện các giao dịch dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị mình.