Hotline: 1900 6134 - Email: [email protected]

Hướng dẫn

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực V-HOADON là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập và xuất hóa đơn điện tử xác thực, quản lý hóa đơn được Tổng cục Thuế thẩm định đạt tiêu chuẩn sử dụng.
Tính năng phần mềm

Quản lý theo mô hình tập trung hoặc phần tán

Có nhiều mẫu hóa đơn để lựa chọn

Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu doanh nghiệp

Tạo lập và phát hành hóa đơn nhanh chóng

Lập mới hóa đơn điện tử, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ hóa đơn dễ dàng

Báo cáo đầy đủ về hóa đơn, khách hàng, doanh thu, xuất dữ liệu hóa đơn ra phần mềm kê khai thuế...

Quản lý tài khoản truy nhập và phân quyền sử dụng cho từng nhân viên.

Có thể tích hợp xuất hóa đơn tự in và đặt in, hóa đơn điện tử có mã xác thực trong phần mềm

Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bằng Video

Tự động cập nhật phiên bản mới khi có thay đổi về nghiệp vụ.

Thông tin cần biết